MILANKA JANKOVIC

субота, 17. децембар 2011.


5. Administrativni aspekt
Elektronski internet dnevnik prerastao je u snažnu alatku u rukama zaposlenih u školi. Uloženo vrijeme se svakom profesoru i/ili prosvjetnom administrativnom radniku višestruko vraća. Sama aplikacija je jednostavna i intuitivna, pa je lakša i od npr. Facebook-a, što je čini izuzetno brzom za rad.
Obuka za korišćenje elektronskog internet dnevnika obavljena je u dvije faze. U prvoj fazi, bili su školski aj-si-ti koordinatori (ICT, Information and communication technologies – informaciono komunikacione tehnologije) koji su nosioci aktivnosti u školama, regionalni aj-si-ti koordinatori i administrativno osoblje škole. U drugoj fazi su zajedno školski i regionalni aj-si-ti koordinatori, kroz dvodnevnu obuku, obučili sve pedagoške radnike (profesore, inženjere, pravnike, …), tokom mjeseca novembra 2010-te godine, za korišćenje aplikacija elektronski dnevnik, u JUSSŠ „Vukadin Vukadinović“ u Beranama.
Svaki prosvjetni radnik (profesor, inženjer, pravnik, ekonomista, …), u JUSSŠ „Vukadin Vukadinović“, dobio je tokom dvodnevne obuke od školskog aj-si-ti koordinatora jedinstvenu pristupnu korisničku šifru (npr. luka.o) i lozinku (npr. berane123) kojom pristupa administraciji odjeljenja, i obavezan je da je ne daje nikome. Po završetku rada, obavezno je odjaviti se!
Opcioni način funkcionisanja elektronskog internet dnevnika:
4. Pedagoški aspekt
Elektronski dnevnik se u relevantnoj literaturi definiše kao softverski paket za elektronsko ocjenjivanje učenika i arhiviranje ocjena, uspjeha i vladanja učenika sa publikacijom ocjena za roditelje, na kraju klasifikacionih perioda putem Interneta. Ocjenjivanje se ne vrši elektronskim putem, već se nakon praćenja i vrednovanja učeničkih postignuća u toku klasifikacionih perioda (I, II, III i IV), po principima pedagoške dokimologije, ocjene „unose“ u elektronski internet dnevnik.
Prednosti elektronskog nad tradicionalnim dnevnikom su višestruke. Unijete ocjene se arhiviraju i čuvaju za potrebe u budućnosti, kao i od neovlašćenog dopisivanja i ispravljanja ocjena ili eventualne krađe tradicionalnih dnevnika. U tom smislu dolazi i do smanjivanja pokušaja prepravke podataka i od strane učenika i profesora, a samim tim i broja neopravdanih izostanaka učenika sa nastave i izrečenih disciplinskih mjera u skladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju.

    Нема коментара:

    Постави коментар